ࡱ> "bjbj 4||C)n n 8RP9Q;Q;Q;Q;Q;Q;Q$6UW~_QA_QR###9Q#9Q##HOwJ?4OlM:%QR0RMfX"*fXtOfXOX#_Q_Q#RfXn : REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA }UPANIJA G R A D K R K Odsjek za druatvene djelatnosti ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI GRADA KRK IME I PREZIME, ADRESA PODNOSITELJA ZAHTJEVA: ___________________________________________________ Pravo koje se ovim zahtjevom tra~i ( zaokru~iti ): 1. Pravo na jednokratnu nov anu pomo, 2. Pravo na mjese nu nov anu pomo, 3. Pravo na naknadu za troakove stanovanja, 4. Pravo na troakove ogrijeva ( grijanje na drva), 5. Pravo na pomo za podmirenje troakova prijevoza djece sa poteakoama u razvoju, za: IME i PREZIME DJETETA:_____________________, datum roenja: _____________, 6. Pravo na financiranje pogrebnih troakova, 7. Pravo na financiranje smjeataja u zdravstvenim ustanovama za psihi ki bolesne osobe te u ustanovama socijalne skrbi, 8. Pravo na pomo i njegu u kui; a) usluga pomoi u kui, b) dostava gotovih obroka u kuu, 9. Pravo na financiranje boravka djece u jaslicama i dje jem vrtiu za dijete: IME i PREZIME DJETETA:____________________________, Datum roenja: ________________. 10. Pravo na financiranje marende u enicima osnovne akole za dijete: IME i PREZIME DJETETA:_____________________________, Datum roenja: ________________, razred i akola koju dijete pohaa: _______________________________________________________ 11. Pravo na financiranje produ~enog boravka u enicima osnovne akole za u enika: IME i PREZIME DJETETA:____________________________, Datum roenja: ________________, razred i akola koju dijete pohaa: _______________________________________________________ 12. Pravo na financiranje javnog prijevoza za u enike osnovnih i srednjih akola te studente, za: IME i PREZIME DJETETA:_____________________________, Datum roenja: ________________, razred (godina) i akola (studij) koju dijete pohaa: ___________________________________________ 13. Pravo na mjese nu nov anu pomo za redovno akolovanje u enika srednjih akola i studenata, za: IME i PREZIME DJETETA:______________________________, Datum roenja: ________________, razred (godina) i akola(studij) koju dijete pohaa: ____________________________________________ 14. Pravo na sufinanciranje troakova akolskih ud~benika i akolskog pribora za u enike osnovnih i srednjih akola, za: IME i PREZIME DJETETA:______________________________, Datum roenja: ______________, razred i akola koju dijete pohaa: _______________________________________________________ 15. Pravo na jednokratnu nov anu pomo za subvencioniranje troakova u eni kih putovanja za u enike osnovnih i srednjih akola, za: IME i PREZIME DJETETA:_____________________, Datum roenja: ________________, razred i akola koju dijete pohaa: _____________________________________________________. OSNOVNI PODACI O KORISNIKU ( PODNOSITELJU ZAHTJEVA): Ime i prezime korisnika: ____________________________________ Datum i mjesto roenja: ______________________ OIB: ____________________ Adresa prebivaliata: ________________________________________ Kontakt telefon: __________________ Zanimanje: _______________ Radni status: ______________ Razlog nezaposlenosti: ______________________________ Ukupna visina prihoda samca/kuanstva: _____________ kn Vrsta prihoda: ______________ i iznos: _____________ kn Vrsta prihoda: ______________ i iznos: _____________ kn Vrsta prihoda: ______________ i iznos: _____________ kn Da li ima sklopljen ugovor o do~ivotnom uzdr~avanju: ______ Zdravstveno stanje: _________________________________ Bra ni status: ________________ KORISNIK }IVI U: a) vlastitoj nekretnini: _______________ povrine: _____ b) gradskom stanu: _________________ povrine: _____ c) unajmljenom stanu: _______________ povrine: _____ Iznos najamnine: _____________ kn Na in grijanja: __________________ Imovina samca/kuanstva: a) nekretnine: _____________________________ b) pokretnine: automobil godiate:______________, ostale pokretnine: ______________ c) ostala imovina: ___________________________. Da li ostvaruje prihode od imovine: _______________ IZJAVA O LANOVIMA ZAJEDNI KOG KUANSTVA Radi ostvarivanja prava iz socijalnog programa Grada Krka pod kaznenom i materijalnom odgovornoau izjavljujem da zajedni ko kuanstvo ine: Red. br.Ime i prezimeSrodstvoDatum roenja i mjesto roenjaOIBZanimanje / u enik kojeg razreda / student koje godine1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.8.9. BROJ RA UNA PODNOSITELJA ZAHTJEVA (IBAN): ___________________________________________________________ ( ukoliko se naknada isplauje na ra un korisnika potrebno je prilo~iti presliku kartice ra una ili potvrdu banke s podatkom o IBAN-u) Izjavljujem i vlastoru nim potpisom potvrujem, pod materijalnom i kaznenom odgovornoau, da su podaci navedeni u ovoj prijavi i prilo~enoj dokumentaciji to ni te ovlaaujem Grad Krk da iste ima pravo provjeravati, obraivati i koristiti sukladno zakonu koji ureuje zaatitu osobnih podataka. U Krku, _______________ ________________________ (potpis podnositelja zahtjeva) Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi pokree se na zahtjev stranke, njezinog bra nog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja. Zahtjev se podnosi Odsjeku za druatvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi podnositelj je du~an DOSTAVITI odgovarajue isprave: PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA ZA SVE LANOVE KUANSTVA, UVJERENJA O PREBIVALI`TU ZA SVE LANOVE KUANSTVA (ne starije od 30 dana), PRESLIKE IZVATKA OD PLAE / MIROVINE ZA SVE LANOVE KUANSTVA (za posljednja 3 mjeseca ), POREZNO UVJERENJE ZA SVE PUNOLJETNE LANOVE KUANSTVA (ne starije od 30 dana), UKOLIKO JE OSOBA / LAN KUANSTVA NEZAPOSLEN POTREBNO JE PRILO}ITI UVJERENJE ZAVODA ZA ZAPO`LJAVANJE DA JE OSOBA PRIJAVLJENA NA ZAVOD, DOKAZ O VLASNI`TVU ILI POSJEDOVANJU NEKRETNINA ZA SVE LANOVE KUANSTVA (potvrda Zemljianoknji~nog odjela Opinskog suda - Gruntovnice i potvrda Dr~avne geodetske uprave Katastar; ne starije od 30 dana), DOKAZ O POSJEDOVANJU AUTOMOBILA (preslika dokumenta vozila), OSTALI DOKUMENTI ovisno o obliku pomoi koji se tra~i: rjeaenje Zavoda za zdravstveno osiguranje, mialjenje lije nika i sl.; potvrdu akole/fakulteta/predakolske ustanove o redovnom upisu). Pojedini izrazi imaju sljedee zna enje: Samac je osoba koja ~ivi sama; Kuanstvo je obiteljska zajednica ili druga zajednica osoba koje zajedno ~ive i podmiruju troakove ~ivota bez obzira na srodstvo; Imovinsko stanje ine prihodi i imovina samca ili lanova kuanstva; Prihodom se smatraju sva nov ana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine i na neki drugi na in (pr. primitak od udjela u kapitalu, kamate na atednju, ~ivotno osiguranje i sl.); Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaoj i stranoj valuti, atednja, odnosno nov ana sredstva na osobnim ra unima i atednim knji~icama, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena atednja, ~ivotno osiguranje. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI utvrena Odlukom ima hrvatski dr~avljani koji imaju prebivaliate na podru ju grada Krka najmanje tri godine. Prava iz socijalne skrbi utvrena ovom Odlukom NE MO}E ostvariti samac ili lan kuanstva ako ima: u vlasniatvu ili suvlasniatvu kuu ili stan koji mu ne slu~e za stanovanje, poslovni prostor ili kuu za odmor; u vlasniatvu ili koristi u vlasniatvu druge pravne ili fizi ke osobe viae od jedno osobno vozilo ili teretno vozilo, nezaposlen je, a nije uredno prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapoljavanje (najmanje jedan mjesec prije podnoenja zahtjeva). UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI: 1. SOCIJALNI UVJET ispunjava korisnik ako na temelju rjeenja Centra za socijalnu skrb Krk ostvarubd 6 8 V Z ^ ` r x ̺̗̆u̺cO=#heh6OJQJaJmHsH'heh>*CJOJQJaJmHsH#heh5OJQJaJmHsH heh/q"OJQJaJmHsH hehpSOJQJaJmHsH heh@vOJQJaJmHsH#heh@v5OJQJaJmHsH#heh5OJQJaJmHsH hehOJQJaJmHsHheh5aJmHsH(jhrh5CJUaJmHsH,d \ ^ ` r ` x , dd[$\$gd~ dd[$\$gd|v$a$&#$+DB/`$&#$+DB/a$x x  Ͻ~nanaTA%hh~B* CJaJmHph6]sHh~5>*aJmHsHh|v5>*aJmHsHh|vh|v5>*aJmHsH#hh5OJQJaJmHsHh5OJQJaJmHsHhQ5OJQJaJmHsHh5OJQJaJmHsH#heh6OJQJaJmHsHh6OJQJaJmHsHh6OJQJaJmHsH#heh@v6OJQJaJmHsH , : 8:.024<뭚jWD6h~h|v5aJmHsH$hh|v5B* aJmHphNysH$hh~5B* aJmHphNysH-h~h~B* CJOJQJaJmHph6]sH0hh~5B* CJOJQJaJmHph6]sH%h~h~B* CJaJmHph6]sHh~B* CJaJmHph6]sH"h~5B* CJaJmHph6]sHh~h~aJmHsHh~h~CJaJmHsH(h~h~5B* CJaJmHph6]sH, 2:<0D$ vxB dd[$\$gd|vgd~ $d[$a$gd~ dd[$\$gd~<JlpD  $f\t̿~̿tg]S~haJmHsHh|vaJmHsHheh|vaJmHsHh~aJmHsHhhCJmHsHh~h|v5aJmHsH$hh|v5B* aJmHphNysH$hh~5B* aJmHphNysHheh~CJmHsHh|vCJmHsHhCJmHsHhh|vCJmHsH$h~h|v5B* aJmHph6]sH tvx|BLN& Tz~ѾѾѾ}oh~h5aJmHsH$h~h5B* aJmHph6]sHhCJmHsHhhCJmHsHhCJmHsHhh|vCJmHsH$h~h|v5B* aJmHph6]sHh~h|v5aJmHsHh~aJmHsHheh~CJmHsHh|vCJmHsH+dTV&p !!!!! ! !!! dd[$\$gdSV pd[$^pgd[y $d[$a$gd~ dd[$\$gd|v &B`bd<RTV\bdf$:lnprxȻyyi[H$h~h~5B* aJmHph6]sHh~h|v5aJmHsHh~5B* aJmHph6]sHh~aJmHsHhAh~CJmHsHh|vCJmHsHhh|vaJmHsHhCJmHsHhCJmHsHhh|vCJmHsHhaJmHsHhdh|v5aJmHsHheh|vaJmHsH$h~h|v5B* aJmHph6]sHxz~ 2 !ŻܧrcTEh~5OJQJaJmHsHhpS5OJQJaJmHsHhKI5OJQJaJmHsH&hehpS56OJQJaJmHsHhAaJmHsHh[yh|vCJmHsHhdCJmHsHhSVCJmHsHh~CJmHsHh[yCJmHsHhhCJmHsHhCJmHsHhh|vCJmHsHh|vaJmHsHheh|vaJmHsH!!!!!!!!!!n""#|###$N$$$$0%%0&&&*'gdgdw $ p#a$gd/q"$a$gd/q"!!!!!!!!!! "$"4"ϸxgVE3#hKIh/q">*OJQJaJmHsH heh/q"OJQJaJmHsH hehdOJQJaJmHsH hehOJQJaJmHsH#hehKI5OJQJaJmHsH,hq7WhpS5B* OJQJaJmHph6]sH,hq7Whd5B* OJQJaJmHph6]sH,hq7Wh5B* OJQJaJmHph6]sHhKI5OJQJaJmHsH hrhrOJQJaJmHsH hrh~OJQJaJmHsH 4"V"l"n""""""(#*#F#z####$$$:$L$$$$ɸwiXXXJ<h5EzOJQJaJmHsHhOJQJaJmHsH hehOJQJaJmHsHhrOJQJaJmHsH hehpSOJQJaJmHsH heh/q"OJQJaJmHsH hehOJQJaJmHsHhKIOJQJaJmHsH hehdOJQJaJmHsH#hKIh>*OJQJaJmHsH#hKIhd>*OJQJaJmHsH#hKIhpS>*OJQJaJmHsH$$$%(%*%.%0%r%%%%&&(&0&<&r&z&&&''''''ijugP,h~h5B* OJQJaJmHph6]sHhOJQJaJmHsHhKIOJQJaJmHsH hehOJQJaJmHsH hehpSOJQJaJmHsHhrOJQJaJmHsH hehcPOJQJaJmHsH&h~5B* OJQJaJmHph6]sH,h~hcP5B* OJQJaJmHph6]sH hehKIOJQJaJmHsH*'''''C(()V)W)F*H*J*L**D+ ,,,,S-T-U-V-W-X-Y-Z- $h^ha$gdpSgd''((( ( (a(i(j(k(o(q((((((((((())$)))3)4)U)կwj`jVjLjjhKIOJQJaJhK;OJQJaJh5EzOJQJaJhehOJQJaJhcOJQJaJmHsHhK;OJQJaJmHsHh5EzOJQJaJmHsHhKIOJQJaJmHsH hehOJQJaJmHsH)hzyhkUB* OJQJaJmHph6]sH)hzyh5EzB* OJQJaJmHph6]sH)hzyhB* OJQJaJmHph6]sHU)V)W)x))*F*H*J*L*h*z*~********++<+B++++++Ӵ{iWӴŴIIŴh0COJQJaJmHsH#h~hKI5OJQJaJmHsH#h~h5OJQJaJmHsH&h~5B* OJQJaJmHph6]sH,h~h5B* OJQJaJmHph6]sHhpSOJQJaJmHsH hehOJQJaJmHsHh5EzOJQJaJmHsHhKIOJQJaJmHsH hehKIOJQJaJmHsHhOJQJaJmHsH++++2,P,R,^,v,,,,,,,,,,,,,---D-R-T-U-V-`-a-.ŷөӷyh hehOJQJaJmHsHhOJQJaJmHsH heh/q"OJQJaJmHsH hehKIOJQJaJmHsHhOJQJaJmHsHhKIOJQJaJmHsHh[OJQJaJmHsHh5EzOJQJaJmHsHh0COJQJaJmHsH hehOJQJaJmHsHZ-[-\-]-^-_-`-a-b-R.T.r/t///////$d$Ifa$gd$$d$Ifa$gdE.$d7$8$H$a$gd$d7$8$H$gd$ $da$gd$ $h^ha$gdpS.>.P.R....//N/b/t/|//ᩌoU;$,hE.5OJPJQJ\aJmHnH sHtH 2heh$5OJPJQJ\aJmHnH sHtH 3h:~B*OJPJQJ^JaJmHnH phsHtH 9heh$B*OJPJQJ^JaJmHnH phsHtH 9hehlB*OJPJQJ^JaJmHnH phsHtH 9heh$B*OJPJQJ^JaJmHnH phsHtH 5h:~5B* OJPJQJ\aJmHnH ph6]sHtH ;hq7Wh$5B* OJPJQJ\aJmHnH ph6]sHtH /000h0j0n1p11111d2z222̵枇s_H4H4H&hrOJPJQJaJmHnH sHtH ,h h(h h(OJPJQJaJmHnH sHtH &h$OJPJQJaJmHnH sHtH &h h(OJPJQJaJmHnH sHtH ,hehlOJPJQJaJmHnH sHtH ,heh$OJPJQJaJmHnH sHtH ,hE.5OJPJQJ\aJmHnH sHtH 2hehL5OJPJQJ\aJmHnH sHtH 2heh$5OJPJQJ\aJmHnH sHtH /0j0l0r0'kd5$$Ifloֈ '1 3044 layt h($d$Ifa$gd$r0t0v0x0z0|0~0$d$Ifa$gd$~000008'''$d$Ifa$gd$kdY6$$Ifl:ֈ '1 3044 layt h(00000$d$Ifa$gd$000008'''$d$Ifa$gd$kd7$$Ifl:ֈ '1 3044 layt h(00000$d$Ifa$gd$000008'''$d$Ifa$gd$kd7$$Ifl:ֈ '1 3044 layt h(00000$d$Ifa$gd$000008'''$d$Ifa$gd$kd8$$Ifl:ֈ '1 3044 layt h(00000$d$Ifa$gd$000008'''$d$Ifa$gd$kdE9$$Ifl:ֈ '1 3044 layt h(00000$d$Ifa$gd$000008'''$d$Ifa$gd$kd:$$Ifl:ֈ '1 3044 layt h(00000'kd:$$Ifl:ֈ '1 3044 layt h($d$Ifa$gd$0001111$d$Ifa$gd$111118'''$d$Ifa$gd$kdv;$$Ifl:ֈ '1 3044 layt h(11111$d$Ifa$gd$111128..$ dgdr dgd$kd1<$$Ifl:ֈ '1 3044 layt h(22D5H5L5T5555 666 6"6$6}l[I;-h:~OJQJaJmHsHhcPOJQJaJmHsH#heh/q"5OJQJaJmHsH hehOJQJaJmHsH hehH3OJQJaJmHsH heh/q"OJQJaJmHsH heh,]OJQJaJmHsH hehlOJQJaJmHsH hehH3OJQJaJmHsH hehwOJQJaJmHsH,heheOJPJQJaJmHnH sHtH ,hehrOJPJQJaJmHnH sHtH 2D5F5H5x55 6666 6"6$6R789z9:::;$d^a$gd:~m$$ & Fda$gd:~m$ $da$gd:~$a$gdpSgdH3 $da$gde$688::;;=,>x@@@@AADBVBCCEF"FZGhGH@H,IFIpIIgJkJlJmJJLuu_]U*h:~5B* PJaJmHnH ph `sHtH 'hYh:~5PJaJmHnH sHtH -h:~h:~B* PJaJmHnH ph `sHtH 0h:~h:~5B* PJaJmHnH ph `sHtH hYPJaJmHnH sHtH h:~PJaJmHnH sHtH 'h:~h:~5PJaJmHnH sHtH $h:~h:~PJaJmHnH sHtH $;<0>>$@&@x@@ADBCEEFGHIgJhJd^gd:~m$$ & Fda$gd:~m$$ & Fda$gd:~m$ $da$gd:~ dgd:~$ & Fda$gd:~m$hJiJjJkJlJmJJ֤DVXdf$da$gd:~m$$d^a$gd:~m$$ & Fda$gd:~m$ $da$gd:~ dgd:~d^gd:~m$je pravo na: 1. zajam enu minimalnu naknadu (ZMN), 2. doplatak za pomo i njegu ili 3. osobnu invalidninu. 2. UVJET PRIHODA ispunjava korisnik s prihodom: - samac do 2.625,00 kuna; - dvo lano kuanstvo do 3.750,00 kuna; - tro lano kuanstvo do 5.000,00 kuna; - etvero lano kuanstvo do 6.375,00 kuna. Ukoliko kuanstvo ima viae od etiri lana, cenzus prihoda poveava se za svakog lana za 875,00 kuna. U prihode se ne ura unava: pravo na zajam enu minimalnu naknadu, pravo na doplatak za pomo i njegu, pravo na osobnu invalidninu, pravo na troakove stanovanja i dje ji doplatak. Iznos prihoda umanjuje se za iznos kojega na temelju propisa o obiteljskim odnosima lan obitelji plaa za uzdr~avanje osobe koja nije lan te obitelji. 3. POSEBNI UVJET ( odnosi na stradalnike Domovinskog rata) ispunjavaju: 1. dijete, udovica i roditelj smrtno stradalog, zato enog ili nastalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata; 2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oateenja organizma sukladno Zakonu); 3. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oateenja organizma sukladno Zakonu); 4. dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata; 5. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaatiti vojnih i civilnih invalida rata; 6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaatiti vojnih i civilnih invalida rata. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI Korisnik, u pravilu mo~e istovremeno ostvariti samo jedno pravo - oblik pomoi. PRAVO NA MJESE NU NOV ANU POMO mo~e ostvariti osoba koja je potpuno nesposobna za rad i privreivanje (osoba starija od 65 godina, osoba ija je nesposobnost za rad utvrena prema opim propisima, radno sposobne osobe koje u datom trenutku s osnova prihoda ne mogu zadovoljiti osnovne ~ivotne potrebe) i ako ispunjava jedan od uvjeta: 1. SOCIJALNI UVJET, 2. ukupni prihod ne prelazi 600,00 kuna po lanu kuanstva. Korisnici koji ispunjavaju uvjete ostvaruju pravo na mjese nu nov anu pomo u iznosu od 400,00 kuna, a pomo mo~e koristiti samo jedan lan kuanstva. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOV ANU POMO mo~e se odobriti korisniku koji zbog trenutnih ~ivotnih okolnosti (bolest, smrt lana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla ili sli no) nije u mogunosti djelomi no ili u cijelosti zadovoljiti osnovne ~ivotne potrebe. PRAVO NA NAKNADU ZA TRO`KOVE STANOVANJA priznaje se: - korisniku zajam ene minimalne naknade (ZMN) do iznosa polovice iznosa zajam ene minimalne naknade, priznate rjeaenjem nadle~nog Centra za socijalnu skrb, ili - samcu ili kuanstvu koje ispunjavaju UVJET PRIHODA. Troakovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, elektri nu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troakove stanovanja u skladu s posebnim propisima. Naknada za troakove stanovanja utvruje se u iznosu do 400,00 kuna za samca, odnosno u iznosu do 800,00 kn za kuanstvo. PRAVO NA FINANCIRANJE CJELODNEVNOG BORAVKA DJETETA U JASLICAMA I DJE JEM VRTIU za pedagoaku godinu ostvaruj djeca: - ija su oba roditelja zaposlena ili - djeca iz obitelji u kojima je jedan ili oboje roditelja nezaposleni, ali zbog posebnih prilika u obitelji (bolest roditelja ili loaa socijalno-materijalna situacija u obitelji) gdje je za dijete bolje da boravi u navedenim ustanovama ili - djeca koja imaju preporuku lije nika specijalista za boravak u jaslicama i dje jem vrtiu. Pravo na financiranje cjelodnevnog boravka u jaslicama i dje jem vrtiu mogu ostvariti djeca ija obitelj ispunjava jedan od uvjeta: 1. SOCIJALNI UVJET, 2. UVJET PRIHODA, 3. POSEBNI UVJET. PRAVO NA FINANCIRANJE MARENDE U ENICIMA OSNOVNE `KOLE za akolsku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava jedan od uvjeta: 1. SOCIJALNI UVJET, 2. UVJET PRIHODA, 3. POSEBNI UVJET. PRAVO NA FINANCIRANJE PRODU}ENOG BORAVKA u enicima od 1. - 4. razreda osnovne akole za akolsku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava jedan od uvjeta: 1. SOCIJALNI UVJET, 2. UVJET PRIHODA, 3. POSEBNI UVJET. PRAVO NA FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA U ENICIMA OSNOVNIH `KOLA, REDOVNIM U ENICIMA SREDNJIH `KOLA TE REDOVNIM STUDENTIMA (od mjesta stanovanja do sjediata akola unutar Primorsko-goranske ~upanije) za tekuu pedagoaku/akademsku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava jedna od uvjeta: 1. SOCIJALNI UVJET, 2. UVJET PRIHODA. PRAVO NA MJESE NU NOV ANU POMO ZA `KOLOVANJE REDOVNIH U ENIKA SREDNJIH `KOLA I REDOVNIH STUDENATA za tekuu akolsku/akademsku godinu ostvaruju oni redovni u enici i redovni studenti ija obitelj ispunjava jedan od uvjeta: 1. SOCIJALNI UVJET, 2. UVJET PRIHODA. Korisnici ovog prava ostvaruju pravo na mjese nu nov anu pomo u iznosu od 400,00 kuna za vrijeme trajanja akolske/akademske godine. PRAVO NA SUFINANCIRANJE TRO`KOVA `KOLSKIH UD}BENIKA I `KOLSKOG PRIBORA za u enike osnovnih akola i redovne u enike srednjih akola za tekuu akolsku godinu ostvaruju u enici ija obitelj ispunjava jedan od sljedeih uvjeta: 1. SOCIJALNI UVJET, 2. UVJET PRIHODA. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOV ANU POMO za subvencioniranje troakova u eni kih putovanja za u enike osnovnih i srednjih akola mogu ostvariti u enici ija obitelj ispunjava jedan od sljedeih uvjeta: 1. SOCIJALNI UVJET, 2. UVJET PRIHODA. PRAVO NA POMO ZA PODMIRENJE TRO`KOVA PRIJEVOZA DJECE S POTE`KOAMA U RAZVOJU priznaje se djetetu predakolskog ili akolskog uzrasta na relaciji: Krk-Rijeka-Krk u visini cijene vozne karte javnog prijevoza, iznimno, mo~e se priznati korisniku troaak koriatenja osobnog automobila, 1 (jedna) kuna po prijeenom kilometru). Navedeno pravo priznaje se na temelju Rjeaenja nadle~nog tijela koje dijete upuuje u odgojno-obrazovnu ili zdravstvenu ustanovu. PRAVO NA FINANCIRANJE POGREBNIH TRO`KOVA (osnovna oprema i troakovi pokopa) mo~e se priznati za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to du~na obaviti, a to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi (putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora). Pravo na financiranje pogrebnih troakova mo~e se priznati i rodbini umrlog samca ili obitelji umrlog ako ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Pravo na financiranje pogrebnih troakova nee se priznati obitelji umrlog ili njegovoj rodbini, ako je umrli u trenutku smrti bio vlasnik/suvlasnik nekretnine ili automobila te ako je za ~ivota sklopio neki od nasljedno-pravnih ugovora (ugovor o do~ivotnom ili dosmrtnom uzdr~avanju, ugovor o darovanju i dr.). PRAVO NA POMO I NJEGU U KUI priznaje se: osobi kojoj je na temelju rjeaenja nadle~nog Centra za socijalnu skrb priznato pravo na 50% cijene troakova usluge pomoi u kui, na na in da joj se priznaje pravo na razliku do pune cijene troakova usluge pomoi u kui ili starijoj osobi (osoba u dobi od 65 i viae godina ~ivota) kojoj je prema procjeni Socijalnog vijea potrebna pomo druge osobe ili osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog i osjetilnog oateenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomo druge osobe. Pomo i njega u kui priznaje se ako osoba ispunjava sljedee uvjete: ako to pravo u punom iznosu ne ostvaruje na temelju rjeaenja nadle~nog Centra za socijalnu skrb; nema mogunosti da joj pomo osiguraju roditelji, bra ni drug i djeca; nema sklopljen ugovor o do~ivotnom ili dosmrtnom uzdr~avanju; nije otuila nekretnine vee vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnoaenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po slu~benoj du~nosti; prosje ni mjese ni prihod samca u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 2.500.00 kn ili prihod po lanu kuanstva u prethodna tri mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 2.000,00 kn. Pomo i njega u kui mo~e obuhvatiti: organiziranje prehrane (dostava gotovih obroka u kuu); pomo u obavljanju kuanskih poslova (dostava ~ive~nih namirnica, pomo u pripremi obroka, pranje posua, pospremanje stana, donoaenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i gla anja rublja, nabava lijekova i dr. potrepatina); pomo u odr~avanju osobne higijene (pomo u obla enju i svla enju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba). POMO U DRUGIM POTREBITIM SITUACIJAMA u cilju pomoi socijalno ugro~enim osobama mogu ostvariti osobe ili kuanstva koja ispunjavaju jedan od uvjeta: 1. SOCIJALNI UVJET, 2. UVJET PRIHODA.   PAGE \* MERGEFORMAT1 8DL\ln >HND$TVXݑxdTdh:~PJaJmHnH sHtH 'h:~h:~5PJaJmHnH sHtH 0h:~h:~5B* PJaJmHnH ph `sHtH h!!PJaJmHnH sHtH 'hEfh!!5PJaJmHnH sHtH 'hEfh:~5PJaJmHnH sHtH 'hEfhEf5PJaJmHnH sHtH hEfPJaJmHnH sHtH $h:~h:~PJaJmHnH sHtH bdfxz̺κкn>@B6|BlTVX:\^tvxNRnݩ'h:~h:~>*PJaJmHnH sHtH hb:PJaJmHnH sHtH hYPJaJmHnH sHtH 'h:~h:~5PJaJmHnH sHtH h:~PJaJmHnH sHtH $h:~h:~PJaJmHnH sHtH 9κк@BVXX$da$gd:~m$$ & Fda$gd:~m$$d^a$gd:~m$$d^a$gdYm$X ^`vxnbPRT*$ & Fda$gd:~m$$ & Fda$gd:~m$ dgd:~$d^a$gd:~m$$ & Fda$gd:~m$2`lnptvz|ŴhhH3hB*phhMhMmHnHsHuhq7Wjhq7WUhMjhMU heh:~OJQJaJmHsH$h:~h:~PJaJmHnH sHtH $h 7h:~PJaJmHnH sHtH 'h 7h:~5PJaJmHnH sHtH `dfhjlnrtxz~$a$$a$gd:~ dgd:~$ & Fda$gd:~m$21+:pw/ =!"#$% 5DdXk (E< C Ab5q7\~5OQJ cLeRJYYk<ϲlr@x E@Xc%P1P#mZ{yzGM;y17y6$IrӣRPJ=Bt:!zv0N>" \ 1@aDҌFCh dXk*`LLeRJBXer+Ԯ2(+W4ifYV*\וR !&xSJZZ$)<0spR:ͦ^Yl.Ko1j-4/(.# Jer3c,caj)}9&W1]EQzZk!R)u9F \pG5LpF@sYխ,UJ;y[k" C2g R)8}7L1V6iB? pOo~l! nuJAm\{z _P uyȓRG>QqjB&jB^ŋ{Jj4\kmFRMkm.BJ97]Gn®_Wm<>c[#ှVɯ:+56,VI;I#ƦQZcRˣڲ֮O<,]=KFt'cJ)|9_d~⧟y>R~]t@ظx.]LBV%s YWylM6Idoz&>=O+mM!ܱ}:q}:;o;_ɧ>?~?Ԫ3?7ZYϿ[tD D2khSNrFr뵏C~fe;I*i^MéNpԇJ^EhxCJ@_L_YY^@Đ ix,/z;#&hVW菟~vUGEEDꍸZmc8Ip82<|c{wJF&APXIlTj#_(j3d&xx~ Et]z9ol}<&m08`ÀWkc>G_|S;x]3K c/l-zXo]Zw틝M7X*V2\#SҞ~^H{*rA;notH{o;ϯl{ߩkvLʯ(#=tޏpb?_;O>)w xxpOk2xkN6<= o-ͩX4`9;{0okK̹F8,j- ٩o:דU{[)VՑJ iQJeqvVjonrǞjlޫT0i7Oٟ\sgw}X*?y;_>b'短˷/67URH}v2ظJ[J˚K+wmoh6jdA(8 ’ N(~Novf e|#gVҕa6%dg{/znOm~rUe;+kfg-)N͍fw$ݨ$ڌ?y [_~<N]-U0(Z]EakuF≏e8=9 YVΰv7-=-*7oNgtSf5;xsE/ G~ӳs7w:³~~;c~I+/oE^ XNaE3MLZ |$;J29;>_ G$ζ7ߘyOg{߰x#~ܚ(F jv?ϜJx[H [_{^Z}0+Y].Nb 2֘Tv(ϝ ڽZ3} {s^9߿ϝAT7z\+S:׷d}?n]oԽӛP gjM {qS?{~Ggn{ἛBF}gm3OhwQ1m᝭(S;yIy>xz,7r3>}w*i拿Hj%ߣ`YWD!5oo }_~0~srtI4wv_3?u翁V_WŃ<<3s!3'~8>4h66OṮ wEӒLOzd<7g[}oy=yo^ϊp*FkTo60JIPr@qW_A"1l`kН |;H.acdL9 AZmݿT=S-{N83 lnCՃ0B XqoXgzsVVOXsfvmj_Dw}hiַ'>ODp?#oD8EU"^}(o0ANuuM]f;Kܗ;4{ ۸ok.e=e ƪQw VW(3XF4s,aV8u T"Ƹ (cxeᖐ&oXTpag…ɢ;^5]/X* +W,aaznuoKb! ߿=U[ϟ`'~c ל ],U߸h;J0@,H<~=Mxvԅ?}QYsr_˳jm׷~NrC0,dt=,˧+לwEă7w6Vg":7}le47Kzc,!$3Fv8iGhC#w%cs^סV.r DUfT%T'P|Y}ʿ$r;tLtvګ"у4R/MPhuP*d.K 0\24U/06Ì¡w=Tld\ :GQ }eC~/Vx(*ϞAn!v`@4p&6JZ˕d/5D_giӘYgXm'8 |ZAebӜS71Us Jafmne7 mL;cQZYvēcC1Lw*! N2Wkhf4p4q 4AyQX.I^jwNgglsۘj\B"\<k+^QUI7NSɈ[@0C-2Y hH&o2LsK|aG01Q 0PĶT6W(M͜&FñעZGHg%R9+g.\Og 2S2OܢéFdzU-Zg K߽O86O?\ ܡ~NGjˢ%;kØnڇshJ4%L)InU8CclM{+ccH8#&p¢9{RY?x/O`Ae …Ҷb_fsV+*lpa_ESl>"-U2N֘.Hm6.śۡ_GCLHFLBR]k;2z|4澘 FEABm!)@5\2*9XXD^*`i?vD%)L m^ӂ鱶3R2Pݱf<@ Mciҩ(J/nnNk*NpE9@[艮0\jo[vg:N0.g3PupC76xoZjX#0K\Ww-RNT+ ,(/֞>T}A^5)L͟i,\FT!G\ 5:=UCe#q(\a9\ħϹyjUF#j l{mO}γq 綊)r"U =6b?[aIDAT Yp i4J1빿$e44 k vi}ethГA6н#\=_l!*kQwЏܐ{BT&_r@00m4LG'Q umomt(D9D!mf_XJgN/«gp)IJOr=q&[ 0_́VZt*+EײxD4 Xh)ތd,\#Α0 G ͰP+{岟`fH́v1c=N\"H/ -((50LDkZ\-0\:=2U B*W$Q1e|"5)lLtP4*B u %0"\P&AwJ/en|؉T8 O17UQaPY7:}.HUBs5NU2ocV`tJ W=aiVHzF' l}f'I}Ak"ܬXRsx.<\`Gz ;*Gc| G5Cתk .!c* \8#p,`^ KvNKCfJs1;(gr;AaWO=y/ LhN a8@w Gq~w)%Q g# Pk(~?=7A@\e3 .t^?qvp']JUDYm=.w{Ͽ8c0C39dAkfII`F D?1#qUft\X7tjsOQvzwm%i PrBN.Mw `p8 ctG(vTEuL؎3RTʕ}2RuSmҁLJ (eeE( K0.b#(u*0 ӍC|!Sť%NИ!<#/.-+w˟- ŨV+_GArY`Y"3?5X\IjMFmP(2Q\bow8VogII;R]ۺ' 0hXpݰ¥j4NGKGH, uqE;5wq㔝%\'E>B\.HCPyRm8yREZk[s w+'I46W{}N I =c}VÎ| 'g*6wYXOF#˧L:hF>N8Ozh88I4jӊR<>;+u?yf֙}'>knJ_u:)4`v@cVRU|5/fTŸ],̱9ojΨˬaFf58h 'ДkE(y,PLM֍4:q|4*$C\sĔccWʭy[IsYH@⪥s{ -P…"1+%mևտ1V ;My(ѠD p4u4u5jM]KLI PbZmc%}⟥X6]i拏nKBT{of5@K%ƘbCk|?-/{_z=ȃgh@iv r#8ZI/` jf5%]v6;Ńe_XZjw(Ea\j~CSKQ.@eQWDp^@35oz{ſ.f1ؕ,NsJ@!T 6DH 뷻S㮹oy3Эy6a Ɩ5LWAڨU\](ؽ<< Xd cۮDSXg0˫MbbD=g)˴ JL|[o:-G8r ua aXeW J] Pʰ55fRI@t5d`P"prP! fdLlbtEɏ~,oۉnڭWѱ KS~fg%ZX{ڏ-ߡz{MhSw‚Kn C9( ثDXː`Z6BQ2r5r`wcjkcۤ fQ"$k4~:vHqZ:Ë;yd( )sKy9lI<.ueKj63v f0K!`֨$)۱_ -o:p.` b vm~-Z[[[!p"1hw0p#?p\{9w%WsU~_D>mג(8l&&f]^X|peuB D@ s&I˦"+,@|82=/RcxRjbpeQAT.g~Pq>@K$Xm(єLj,@t$҂!4 i,-A\VZ 6uJu5Lag \g0TJ݅0ENNXsȠA'= .WZG\Z2 V_,&1TvAv!xVhF5cX>$,'44v .nY<5P0s0?_USIRG?Բ|"%cbr'Q|!*Y c P$UZA)s]m4mSLBKs+]i7?r3ULćXze}(=m P=vtك~+p76_^q3׶SE5 }]:u v@ׁإ3uإK;r{M,IENDB`$$If!vh#v1#v #v#v3#v#v:V lo0,515 55355yt h($$If!vh#v1#v #v#v3#v#v:V l:0515 55355yt h($$If!vh#v1#v #v#v3#v#v:V l:0515 55355yt h($$If!vh#v1#v #v#v3#v#v:V l:0515 55355yt h($$If!vh#v1#v #v#v3#v#v:V l:0515 55355yt h($$If!vh#v1#v #v#v3#v#v:V l:0515 55355yt h($$If!vh#v1#v #v#v3#v#v:V l:0515 55355yt h($$If!vh#v1#v #v#v3#v#v:V l:0515 55355yt h($$If!vh#v1#v #v#v3#v#v:V l:0515 55355yt h($$If!vh#v1#v #v#v3#v#v:V l:0515 55355yt h(^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH<`< NormalCJ_HmH sH tHB@B Heading 1$$@&a$5CJB@B Heading 2$$@&a$5CJ B@B Heading 3$$@&a$5CJDA D Default Paragraph FontVi@V 0 Table Normal :V 44 la (k ( 0No List NRN Body Text Indent 2$h`ha$RoR Body Text Indent 2 Char CJmH sH 2B@2 Body Textx@o!@ Body Text Char CJmH sH NO2N t-9-8-copydd[$\$CJaJmHsHDOBD pSt-9-8dd[$\$CJaJmHsH4@R4 Header p#:oa: Header Char CJmH sH 4 @r4 0Footer p#:o: Footer Char CJmH sH H@H Balloon TextCJOJQJ^JaJVoV Balloon Text CharCJOJQJ^JaJmH sH 6U`6 /q"0 Hyperlink >*B*ph<^@< @v0 Normal (Web)CJaJ<o< q7W0 Footer Char1 CJmH sH @@ :~ List Paragraph ^PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] C (((+x <tx!4"$'U)+./2$6&()+,./1235679:MOstw, !*'Z-/r0~00000000000001112;hJX'*-048;<=>?@ABCDEFGHIJKLNPQuvx "$+!8@0( B S ?###$));;E?\?CCCCCCCCCCCCCCC1ESXwQR;<x k!:Yq:<( _ x G Q ) +  i 6 7 e f  &'\_WYBl4U&Y6i')13;=EGOQY[bdkmvbcno>?Z[01;<"#AB d e 7!8!!!M"T"""Q#R#%%o(p(((((++,,&-'-M.O.607000112233]5_5d6f6M7O799;;<<<<v=w=>0>u>v>>>??[?\?@@AACADA{A|AdBeBBBCCCCCCCCCCCCC3!!##############$ $o$r$'-'-#.$.M7N799;;>>!>,>CCCCCCCCCCCu1uBe cpMwr2oh >e%rh&~ 1p2f,J95W/>T:BPQC;<.aDfvMH'l{%^ scvwzJ7kh~rs#iC^Krn$z\8spd Z q k~ezslSdsrnez_WzEK *h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(h^`o(-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH ^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHhh^h`o(.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH ^`hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH 0^`0o(hh^h`o(-= @^`@o( \^`\o(^`o()^`. L ^ `L.jj^j`.::^:`. L ^ `L.^`.^`.zLz^z`L. 0^`0o( FF^F`o(hh^h`o(. 0^`0o(h^`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH \^`\o(h^`OJPJQJ^Jo(-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJPJQJ^Jo(-h^`OJPJQJ^Jo(hH-hp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH 0^`0o(h^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-hp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( \^`\o({%^2scaDvMHWz:Bs#i Z q/>u1QC 95uBe ezoh7khMw1>e%ezs\8spKrndsh& @^`56>*CJOJQJo(n !^`OJQJ^Jo(hHo "p^p`OJQJo(hH@ #@ ^@ `OJQJo(hH $^`OJQJ^Jo(hHo %^`OJQJo(hH &^`OJQJo(hH@ '^`OJQJ^Jo(hHo (P^P`OJQJo(hH     Wȫ;          2    @tS    @|^    ^^    ^        p=    POwdkUL!!/q" h(? )E.r5 7b:0Ca5DFBJcPpST~USVeVq7W,]C_R_$`Z bcEfq3j9o;u@vFevux[yzy5Ez9{:~lER|vKYr$Mel sAH3QQ /K;T~UAsd+F;|qTKI[r~BECC@CCCC< !"C "$&P@*X@.068:>@F@Unknown G.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@Calibri7@Cambria5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;Wingdings5. ShrutiA$BCambria Math"h܉tg܅g`;G) 9"z 9"z!n0|C|C 3QHP $PF2! xx REPUBLIKA HRVATSKA Timal d.o.o. igor grzetict           Oh+'0  @ L X dpxREPUBLIKA HRVATSKATimal d.o.o.Normaligor grzetic41Microsoft Office Word@@& @p9R@?4 9GtVT$m L M7 !1."Systema. 0 1j--@Times New Roman--- 2 0 1 2 0  0' 2 00  0'@ Calibri--- 2 !0 0  2 !K0  2 !`0 0 2 !0  2 !0 $ 2 !0 0 2 !0 0 2 ! 0 0 2 !P0  @ Calibri--- 2 00  2 < 0  2 ]0  "2 `0  2 0  2 0 0--- 2 0   2 00  @Cambria--- 2 00  @ Calibri--- 2 {0 ZAHTJEV   2 0 - @ !:{- @ Calibri--- 2 0 ZA  R2 /0 OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI GRADA KRK      2 I0   2 0   2 $0  --- 2 60 0 IME I PREZIME  2 60 , ADR 2 60 ESA  2 60  _2 680 PODNOSITELJA ZAHTJEVA: ______________________________   2 6B0 ______ "2 6l0 _______________ 2 60  @Times New Roman--- >2 P0"0 Pravo koje se ovim zahtjevom trai   2 P0  2 P0 ( zaokruiti )  2 Pi0 : 2 Pn0 - @ !>R0-  2 p00  @Times New Roman- - - @Times New Roman- - - 6] 2 00 1- - - 6]G2 8(0 . Pravo na jednokratnu novanu pomo,  6] 2 I0  6]D2 0&0 2. Pravo na mjesenu novanu pomo,  6] 2 70  6]I2 0)0 3. Pravo na naknadu za trokove stanov  6]2 E0 anja, 6] 2 e0  6][2 050 4. Pravo na trokove ogrijeva ( grijanje na drva),  6] 2 ~0  6]2 0Y0 5. Pravo na pomo za podmirenje trokova prijevoza djece sa potekoama u razvoju, za:    6] 2 0  - - - 2 900 --- |2 9LK0 IME i PREZIME DJETETA:_____________________, datum roenja: _____________,    2 9r0  - - - 6].2 [00 6. Pravo na financir 6]/2 [0 anje pogrebnih trokova, 6] 2 [b0  6]2 }0_0 7. Pravo na financiranje smjetaja u zdravstvenim ustanovama za psihiki bolesne osobe te u    6] 2 }0  6]2 00  6]2 L0 ustanov 6]2 0 ama 6] 2 0  6]%2 0 socijalne skrbi, 6] 2 0  6] 2 00  6]A2 0$0 8. Pravo na pomo i njegu u kui;  6] 2 0  - - - 6]2 00  6]/2 L0 a) usluga pomoi u kui, 6] 2 0  6]2 00  6],2 L0 b) dostava gotovih obr 6]2 0 oka u kuu, 6] 2 0  @ Calibri- - - --- 6]2 ,0 0 - - - 6] 2 ,\0  --- Ny 2 F00 9 Ny 2 F80 . 2 F<0  6]2 FLM0 Pravo na financiranje boravka djece u jaslicama i djejem vrtiu za dijete:   6] 2 F/0  @Times New Roman- - - /2 d00  =2 dx!0 IME i PREZIME DJETETA:___________   %2 dV0 _________________ 2 d0 ,  2 d0 Datum roenja:  2 d$0  #2 d'0 ________________ 2 d0 . 2 d0   2 00  --- Ny2 00 10 Ny 2 @0 . 2 D0  6]:2 T0 Pravo na financiranje marende u  6]=2 %!0 enicima osnovne kole za dijete:  6] 2 0  - - - /2 00  =2 x!0 IME i PREZIME DJETETA:___________   >2 V"0 __________________, Datum roenja:  2 +0  #2 .0 ________________ 2 0 ,  2 0  2 0  .H - - - .HM7A kX0(.(XkXnޔ{{֌ޜ11sJJ{ZR1))))11)1)RBZRRB11)kRB)!!!1!1)1ZcZB))!!)9!)!999c1!!!111ZB99)))k9)!!19Bs)1k!{RB1)BB1)!199)1c9J1)RBB)1191!!)BB19!11919!1!!1)!)!BB!!))!99JB)1B1191)!)!11!)!1))!kZZJB)9!B)))BB1))!!1)!1)))9199{kk11ZJ9)sZBJ91){91{cR{)1JJ1!)J991!!!!B1JJRZ99B1JBB9sJBsBBcνZB9!9))1!9)!19ννƽ9R)1)1B!991!1!19J9!9!)!!!))!91)))J!99!9)9!119!!1B)1!!))!)BB!1!!!B1)))1!!!!!!!!!!)1191!!!!!99!!))JJ9)))11ƽ1!)!!99!!11!1)!1)11!!!!!))9)9)!!19!11111)1!)1!1)11))))19RRRBB11)!))1!1)JJRB)1!!!)!9)!!)RR1)91!191111)1!91BBJ!!!)))!!99BBcc!!!19)!!JB1!!1!!!BBss!!!!!))11)))!!!!11RR!!!)199)!11191)RR!!!!!!!99)!)!)!!!))ZZ!!!9))!1!)!)))!11ZZ!!111!!)))9!!Zc!!!!!)!!)!11111!kk))!!!)!1BB1)))!!)))1!)!))!RR91))))!)!!!!JRB11!)))!1)91191)9!9))!!!1!)JBBJksckkkcksssss{kk!B9ZJRJcZcZcZcZcZcZkcsskckkkssssk{s甔便11!)!)!)))!))))!!!!991)!!!))!99)!!!!!!!))skk9)){11!!)!ZRZν91!!!!){91){ƵB1!!!s))){ν9)!!!1{)1)ZRkƵB)!!)s!))cc{Ƶ9!!!)1{))!!)!1)!!!!{)!!)!))!!!!!!!))))))!!!)ƽB9B9!!!!)!)!))1!)9){B9BB9911991)1)1)!!))9BJR)1)9J!!)991!J9cZ{ޔ{9)1)919)!))s1)ZJ{k1!!!1!)1)))1)!99!ƽ)!1!1!!)9191199ZJB9)!B)1)ss!!1!!!99!B9)91!)!1)BB!!))!!!cs!)!)1B!BB9191)!)1)BBR!!)9sk)!)!19BB9B!Rk!!!!!{s))!1!9J)Bc)1))!!!)!!!!1)!B!1!c{9))!!{))!)ƽ)!1)JB91!91!)))11)!!!1!1B9!)))111)!1J!1B!91!!!!9B911!)!)!!焜֜ތ{祌cƥ{s{kks{{s{s{{{s{ޥ{΄s΄sތ{kZcZskkcskZRքZJc)!9{ZZBc9!1Jc9Jkk!!B)c1ZZ!19k1c1Z!{B֥cc{1ss19c)!))))11R9BZk)119!B!R19))1k!)9Jsc{k))))19Zc!B91!ZRZJ99!19s!)s)!))Bƌέkcc9cJBcJ)RZ9JRJk9)!)!R9)R!)J!1R)1!1c!!k))))1)!kJB)91!JBcsƄcBc{Js)))!)RスZ{)ތ)1!11!9!!!B9)!1Z!)J!!1s9Z!9!!)B{JZ{cs!!!BZJ{)!11)!Bckc)!s!1Jc11)cBBB1)1!Z!!){cB!!!))B11J9JRBR!J))ƥ))!1!9kRބ!9{cJ)!{{{s!!k11k1))!11)kJJR19111)9)1BRJR1)Zֽk!9{JR))1)RBc9)R)9J1)!Z{kJ!sBR)!J!!sJkR֌19!!!1!9R11Zk!Jƭ!B1Bs{!BcRc11!JR!1)B99!Z{{cR1R1BR!R)9{{s!1!Ƅ91Z11c{))ckk))s!!!Z!J9!1BcZR!k1cRZsJ9{!k)J!B!s1skR9JkZB!ֵc{s!9c!J1!!k)!)s1!)!Rc1c{{))!)RJ!)1)!)!)111B!R!{kRZk)Zk!!1k))9!)c)c!RZ1)1!ZkR99)!֔Rs!B1!ƽ!)!JJ19J1B1B!)!1)J!k!{1)1)!!!1{!{BRޜ!!!)!)J!c!)!!kJ9!֭޵Z1c)JZk!9{!RZBc1c֭{!!)sBR!s9!{!cJ9)911!Zkk{Zs!ss!!sk9ƽ)ZRZ9)1J!)9cRֵν・kR11ޔsk1s)11!1c11BB11)9Z)Z1B11R9s9!sRZB991RJRƽBRBֵc)!Z19Z9!!!!1k1))BJ!έkB!ZJRc!9)BJֽ9B))9JB)9)B)9R)9)kcsk1!))!ƽ1k)1J!!1!!R19c!1RsBZ!)B)Z)c{!Bk!))sオJJcJ!k!s{1{RsJRZZ!))1!Bk{RB)1ck9BZ!11!1)!1)1c9Rs{Z11sΌscZ{!)JRRkc)R9J99cZBZ1!B{kB99JRJ!))!!)9B9kkk9B19B)!J))ƽJJZ11)εZk{!!kB凜)!!!!R))9BBB)!1)Rccs!))ZRB99{ks1!)JBB9)11!)BRJR{ބ{RJBJs))絵''--- 2 ^H. --- (2 lH.REPUBLIKA HRVATSKA    2 l5H. --- 2 ~ H.PRIMORSKO  2 ~H.- %2 ~H.GORANSKA UPANIJA   --- 2 ~YH. --- 2 H. 2 H. 2 H. --- 2 H.G R A D K R K   2 H.  2 H. :2 H.Odsjek za drutvene djelatnosti  2 SH. '-- 00//..՜.+,0` hp Grad Opatijaz"|C REPUBLIKA HRVATSKA ZAHTJEV REPUBLIKA HRVATSKA Title HeadingsNaslov !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{|}~   !$Root Entry FM?4#@Data z<1TableXWordDocument 4SummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8MsoDataStore&?4wJ?4VYMAAYAAQ==2&?4wJ?4Item 6PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q