Pravo na pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Krku.

Zahtjevi