Javnost rada

Javnost rada Gradskog vijeća Grada Krka.

Zahtjevi